گالری تصاویر
برگزاری اولین رویداد ملی ارئه نیازها و جذب ایده های فناورانه صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان - فن دانه

گردهمایی فعالین صنعت استان خراسان رضوی در حوزه ماشین آلات کارخانجات خوراک دام و طیور

جلسات اجرایی اولین رویداد ملی ارئه نیازها و جذب ایده های فناورانه صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان - فن دانه

جلسات داوری اولین رویداد ملی ارئه نیازها و جذب ایده های فناورانه صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان - فن دانه

بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران (ایران پلکس تهران 1402 Iran Plex)))

بازدید از کارخانه زرین دانه جلگه نیشابور

بازدید از کارخانه سالم محصول فروزان مهر

بازدبد از کارخانه ارم طلایی سبز دشت نیشابور

بازدید از شرکت شهدانه گلشن فیروزه نیشابور

بازدید از کارخانه طوس نیشابور

بازدید از کارخانه بامزه تربت جام

بازدید از کارخانه سویان فریمان

بازدید از کارخانه ممتاز دانه قوچان

بازدید از کارخانه گلچین آویان باخرز

بازدید از شرکت خوراک دام و طیور کمال نیشابور

بازدید از کارخانه قند نیشابور

بازدید از کارخانه قند فریمان

بازدید از کارخانه خوراک دام طوس قوچان

بازدید از کازخانه خوراک دام طلایی جام

بازدید از شرکت زرین دانه جلگه نیشابور

بازدید از کارخانه اقبال جام

بازدید از کارخانه سیمین دشت آهوان

بازدید از کارخانه صنیع قوچان

بازدید از کارخانه سیمین دانه نیشابور

بازدید از شرکت زرین دانه آساک کریمی

بازدید از تعاونی دامداران فریمان

بازدید از تعاونی دامداران نیشابور

بازدید از شرکت بهین رشد آساک-یادگار قوچان

بازدید از شرکت آذردانه نیشابور

بازدید از کارخانه -افروز جام- تربت جام

بازدید از کارخانه -آفرین جام- تربت جام

بازدید از کارخانه آریا دان نیشابور

بازدید از کارخانه آویژه گستر ساسویه سبزوار

حضور اتحادیه در یازدهمین نمایشگاه بین المللی خوراک دام ، طیور و آبزیان- سال 1401

حضور اتحادیه در دهمین نمایشگاه بین المللی خوراک دام ، طیور و آبزیان - سال 1400