اعضا اتحادیه
  کارخانه خوراک دام و طیور اتحاد زاوه
شهرستان زاوه ، کیلوتر 17 جاده تربت حیدریه به زاوه ، ابتدای روستای شهن آباد
  شرکت خوراک دام و طیور دردانه خراسان رضوی
آدرس: خراسان رضوی، چناران، شهرک صنعتی چناران، فاز 2، صنعت 29
  کارخانه خوراک دام زنجیره پروتئینی دیزباد
کیلومتر 15 جاده مشهد - سرخس
  کارخانه خوراک دام خراسان
تربت حیدریه ،کیلومتر 5 جاده(گناباد) ،جنب پمپ بنزین صحرایی ،مقابل شهرک صنعتی
  کارخانه خوراک دام زردانه دیزباد
مشهد ،کیلومتر 75 جاده مشهد-نیشابور ، سمت چپ ، روستای دیزباد سفلی ،بعد از خط راه آهن
  کارخانه خوراک دام گلچین سبزوار
سبزوار ،کیلومتر11 جاده تهران ،شهرک صنعتی
  کارخانه خوراک دام سبزوار
سبزوار ،کیلومتر12 جاده سبزوار-مشهد ،روبروی روستای زید آباد
  کارخانه خوراک دام صالح کاشمر
کاشمر ،کیلومتر3 جاده کاشمر-خلیل آباد ،ابتدای جاده روستای کسرینه
  کارخانه خوراک دام زرین دانه سبزوار
سبزوار کیلومتر5 جاده سبزوار-تهران ،روبروی امام زاده خسروجردی
  کارخانه خوراک دام طوس قوچان
قوچان-مشهد ،روبروی دانشگاه آزاد
  کارخانه خوراک دام صنعتی بامزه
تربت جام ،کیلومتر10 تربت جام-تایباد ،جنب کارخانه پمبه
  کارخانه خوراک دام دشت جوین
سبزوار ،جاده اسفراین ،سراهی حکم آباد
  کارخانه خوراک دام باخزر
تربت جام ،شهرک باخزر ،کیلومتر6 جاده کردیان
  کارخانه خوراک دام گناباد (حبیبی)
گناباد ،حاشیه جاده سنتو ،اول گدام ،جنب انبار جهاد کشاورزی
  کارخانه خوراک دام تعاونی دامداران خواف
خواف ، کیلومتر5 جاده خواف-تربت حیدریه ،نرسیده به پمپ بنزین ،روبروی کارخانه پودر سیر سیسارون
  کارخانه خوراک دام تعاونی گاوداران گناباد
گناباد ،شهرک صنعتی
  کارخانه خوراک دام آذردانه نیشابور
نیشابور ،شهرک صنعتی خیام ،خیابان تلاش ،تلاش1
  کارخانه خوراک دام رخ
تربت حیدریه ،رباط سنگ ، شهرک صنعتی
  کارخانه خوراک دام نگین گناباد
گناباد ،جاده کارخانجات نگین (جاده قدیم بیدخت)
  کارخانه خوراک دام تعاونی دامداران نیشابور
نیشابور ،اتوبان تهران-مشهد ،نرسیده به پل دولت آباد ،حاشیه روستای خرم بک ،نرسیده به شرکت بتن شرق
  کارخانه خوراک دام زرین دانه ساحل(جلگه)
نیشابور ،شهرک صنعتی خیام ،بهره وری7 ،تلاش3
  کارخانه خوراک دام تعاونی دامداران فریمان
کیلو 2 جاده فریمان-مشهد ،حاشیه جاده ،روبروی کارخانه ایران ملاس
  کارخانه خوراک دام هرم طلائی شرق
نیشابور ،کیلومتر15 جاده نیشابور-مشهد ،مقابل رستوران آبشار
  کارخانه خوراک دام کیمیادان تربت
تربت حیدریه ، کیلومتر9 جاده زاوه ،قبل از پل راه آهن
  کارخانه خوراک دام طوس نیشابور
نیشابور ،کیلومتر3 جاده نیشابور-مشهد ،جاده بوژان
  کارخانه خوراک دام دانه داران توس
کیلومتر30 جاده مشهد-فریمان ،سه راهی جیم آباد
  کارخانه خوراک دام افروز جام
تربت جام ، کیلومتر10 جاده تربت جام به طرف تایبلد حاشیه جاده سنتو
  کارخانه خوراک دام میعاد کویر گناباد
گناباد ،بعد از پلیس راه ،نرسیده به آرامگاه بهلول
  کارخانه خوراک دام سالاردشت جوین
سبزوار ،جوین ، شهرک صنعتی جوین ،جنب سیلوی گندم
  کارخانه خوراک دام سیمین دانه نیشابور
نیشابور -شهرک صنعتی خیام- نبش تلاش1
  کارخانه خوراک دام و طیور منطقه آفرین جام
تربت جام، شهرک صنعتی تربت جام
  کارخانه خوراک دام ممتاز دانه
قوچان ،شهرک صنعتی شماره1 ،آخر کوشش4
  کارخانه خوراک دام فاضل کاخک گناباد
گناباد ،شهرک صنعتی کاخک
  کارخانه خوراک دام و طیور گوهردانه شرق
بعد از عوارضی باغچه جنب انبارهای فجر
  کارخانه خوراک دام و طیورطلایی جام
تربت جام ،کیلومتر10 تربت جام-تایباد ،جنب کارخانه پنبه
  کارخانه خوراک دام صنیع قوچان
قوچان
  کارخانه خوراک دام ترشیز بردسکن
بردسکن
  کارخانه خوراک دام بینالود دانه نیشابور
نیشابور
  کارخانه خوراک دام و طیور کمال نیشابور
نیشابور
  کارخانه خوراک دام آریا دان نیشابور
نیشابور
  کارخانه خوراک دام رنگین دانه رشتخوار
رشتخوار
  کارخانه خوراک دام میان جلگه نیشابور
نیشابور
  کارخانه خوراک دام سویان فریمان
فریمان
  کارخانه خوراک دام پارس دانه بیهق سبزوار
سبزوار
  کارخانه خوراک دام دانک طوس
مشهد
  کارخانه خوراک دام سیمین دشت آهوان نیشابور
نیشابور
  کارخانه خوراک دام سیرغ عطار
نیشابور
  کارخانه خوراک دام زمرد دانه پارس عطار
مشهد
  کارخانه خوراک دام شهدانه گلشن فیروزه
نیشابور
  کارخانه خوراک دام قائم مشهد
مشهد
  کارخانه خوراک دام مرغداران گوشتی سبزوار
سبزوار
  کارخانه خوراک دام گهر آبزیان شرق
مشهد
  کارخانه خوراک دام گهر مکمل شرق
مشهد
  کارخانه خوراک دام آویژدانه
سبزوار
  کارخانه خوراک دام سپید دانه
سبزوار
  کارخانه خوراک دام خوراک پرداز هزاره نوین
مشهد
  کارخانه خوراک دام زرین دانه آساک
قوچان
  کارخانه خوراک دام سالم محصول فروزان مهر
قوچان
  کارخانه خوراک دام ارم طلایی سبز دشت
نیشابور
  کارخانه خوراک دام بهین رشد قوچان
قوچان
  کارخانه خوراک دام اقبال جام
تربت جام
  کارخانه خوراک دام گلچین آویان
باخرز