نام و نام خانوادگی: سید حسن حسن زاده جوهری
سمت: نایب رئیس هیات مدیره
مدرک تحصیلی: مهندس برق
سوابق اجرائی: در حال حاضر مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور دانه داران توس

نام و نام خانوادگی: احمد سلحشور
سمت: رئیس هیات مدیره
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تغذیه طیور
سوابق اجرائی: در حال حاضر مدیر عامل هلدینگ گهرنام و نام خانوادگی: الیاس رضائی
سمت: عضو هیات مدیره
مدرک تحصیلی: دیپلم
سوابق اجرائی: در حال حاضر مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور صنعتی بامزه جام