دستورالعمل‌ها
 استاندارد فنی تولید خوراک دام
استاندارد فنی تولید خوراک دام
استاندارد فنی0.tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (1).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (2).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (3).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (4).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (5).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (6).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (7).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (8).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (9).tif - 493.36 KB

استاندارد فنی (10).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (11).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (12).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (13).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (14).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (15).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (16).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (17).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (18).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (19).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (20).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (21).tif - 493.38 KB

استاندارد فنی (22).tif - 493.38 KB
۱۳۹۴/۱/۳۱ :تاريخ

 کمیسیون فنی تدوین استاندارد
کمیسیون فنی تدوین استاندارد « خوراك دام، طیور و آبزیان– کنسانتره خوراك دام – ویژگی ها »
3774.pdf - 136.71 KB
۱۳۹۴/۱/۳۱ :تاريخ

 فرم گزارش کار ماهیانه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی
page1.jpg - 135.65 KB

page2.jpg - 114.82 KB

page3.jpg - 58.97 KB
۱۳۹۲/۳/۲۸ :تاريخ

 فرم مشخصات کارخانجات تحت پوشش
form3.jpg - 163.39 KB
۱۳۹۲/۳/۲۸ :تاريخ

 فرمول مکمل ویژه کارخانجات
مکمل1.tif - 38.7 KB
۱۳۹۲/۳/۲۸ :تاريخ

 فرمول پیشنهادی تولید کنستانتره دامی شهرستان
form1.jpg - 140.99 KB
۱۳۹۲/۳/۲۸ :تاريخ