برگزاری جلسه «کمیته فنی اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی» با ترکیب جدید اعضا در سال 1401

جلسه «کمیته فنی اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی» با ترکیب جدید اعضا در سال 1401در روز یکشنبه مورخ 1401/08/15با حضور آقایان دکتر رضا ولی زاده رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر محسن دانش مسگران استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر عباسعلی ناصریان استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر علیرضا حسابی دانشیار بخش علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ، دکتر فریدون کافی مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی و دکتر حمید تقوی مدیر تحقیق و توسعه اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی در محل سالن جلسات اتحادیه برگزار گردید . در این جلسه اساتید محترم به بحث و بررسی در خصوص روش های استاندارد سازی تولید خوراک دام و طیور در ابعاد مختلف ، تولید بهینه و اقتصادی خوراک دام و طیور با استفاده از مواد اولیه جدید ، و اعتبار سنجی کارخانجات خوراک دام و طیور در حوزه های مختلف پرداختند .

تاريخ: ۱۴۰۱/۸/۱۶